Dabar lankosi

Dabar svetainėje 211 svečių ir narių nėra

MOKYKLOS PRISTATYMAS

Pirmoji viešoji mokykla 1909 m. buvo atidaryta netoli Sidabravo, Asteikių km. Joje buvo mo­koma rusų kalba. Pirmasis šios mokyklos mokytojas buvo F. Jasėnas. Jis mokė tik rusiškai. 1910 m. mokykla atkeliama į Sidabravą, į špitolę (bažnyčiai priklausantį namą). Mokykla veikė iki 1918 m. kovo 30 d., po to pamokos buvo nutrauktos, nes mokyklos patalpas užėmė vokiečiai ir įsteigė lai­kiną vaistinę. Tik atgavus nepriklausomybę, Sidabrave buvo įsteigta vieno komplekto pradžios mokykla. 1927 m. spalio 16 d. mokyklų mokytojų konferencijoje Sidabravo pradžios mokyklos vedė­jas P.Janušauskas praneša: „...nėra pakankamo skaičiaus suolų. Yra tik 52 mokiniams. Pernai buvo priimti 98 mokiniai... Kadangi mokykla yra kampe Naujamiesčio valsčiaus, tai mokinių sueina per 200... Šiemet tepriimsime į mokyklą 64 mokinius.“ 1929 m. buvo įsteigtas trečiasis komplektas. Mokinių ir mokytojų skaičius pamažu auga. Dotiškių kaimo valstiečio, veiklaus tėvų komiteto pirmininko Martyno Petraičio rūpesčiu (pastarasis kelis kartus vyksta į švietimo ministeriją su prašymu Sidabrave įkurti progimnaziją), pradinės mokyklos bazėje 1946–1947 m.m. mokykla perauga į septynmetę mokyklą – progimnaziją. 1950–1951 m.m. mokykla perauga į vidurinę mokyklą ir 1953–1954 m.m. mokyklą baigia I abiturientų laida – daugiau kaip 30 mokinių. 1972–73 m.m. mokyklos mokinių skaičius išaugo iki 470. Pradėtas statyti priestatas prie pagrindinio mokyklos pa­stato. Jį pastačius mokykla turėjo daugiau mokymo kabinetų, sporto salę, naują valgyklą ir bendrabutį. Nuo 2015-02-06 įgijo gimnazijos statusą.

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programas. Prioritetinėmis savo veiklos sritimis mokykla laiko ugdymo kokybę ir jos tobulinimą, mokinių pasiekimų gerinimą ir mokymosi motyvacijos didinimą. Mokykla nuosekliai stiprina materialinę bazę, kuria edukacinę aplinką, atitinkančią šiuolaikinius švietimo reikalavimus, siekia sudaryti palankias sąlygas mokinių gebėjimams ugdyti ir jų saviraiškai plėtoti.

Ugdomoji veikla tikslingai planuojama ir kryptingai vykdoma. Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, pritaikomas ugdymo turinys, modernizuojama bei įvairinama aplinka, taikomi aktyvieji ugdymo būdai ir metodai. Skatinamos pažintinės edukacinės išvykos ir pamokos už mokyklos ribų. Bendradarbiaujama su miestelio bendruomene, čia įsikūrusiomis įstaigomis, ūkininkais ir verslininkais. Plėtojamos neformaliojo ugdymo galimybės: aktyvi sportinė, kultūrinė, meninė veikla, kur mokiniams sudaromos palankios sąlygos tobulinti savo gebėjimus, dalyvauti įvairiuose respublikiniuose bei rajoniniuose renginiuose. Ugdymas nuosekliai modernizuojamas, vis sėkmingiau taikomos informacinės technologijos. Visi kabinetai ir klasės aprūpinti technine kompiuterine įranga, vaizdo projektoriais bei interneto prieiga. Mokykla naudoja elektroninį dienyną.

Sėkmingai įgyvendinti projektai: „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, „Techno­lo­gijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. 2012-2013 metais buvo vykdomi tarptautiniai projektai: „Ekologinis moksleivių ugdymas“, kurį koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas, projek­tas „Kūrybinės partnerystės“, vykdytojai – Ugdymo plėtotės centras ir Britų Taryba. Projektas „Kūrybinės partnerystės“ sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams.

Mokyklą remia A. Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Mokykloje veikia p. A. Adam­kienės dienos užimtumo centras. Kasmet mokyklos biblioteką pasiekia naujausios knygos. 2012 me­tais jų dovanota už 2319 Lt., 2013 metais už 5000 Lt. Geriausi mokiniai kviečiami studijuoti „Verslumo“, „Lyderių“, „Dailininkų“ mokyklose.

 Mokykla sėkmingai vykdo vidurinio ugdymo klasių komplektavimą. Dauguma mokinių po dešimt klasių noriai lieka ir tęsia mokymąsi mūsų mokyklos 11-oje klasėje.

Kalendorius

Paskutinį mėnesį Liepa 2024 Kitą mėnesį
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com